เครื่องเตือนค่าความเป็นกรดของน้ำฝน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวีณกฤษฏิ์ ท่าห้อง, ศิวัช อ่อนสนิท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนัสสา ปลอดภัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องเตือนค่าความเป็นกรดของน้ำฝนสามารถแจ้งเตือนความเป็นกรดของน้ำฝนที่มากเกินไปได้โดยจะแจ้งเตือนเป็นแสงสีเขียวเเละเเสงสีแดงเพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาของพืชที่ได้รับผลกระทบจากฝนกรด