เครื่องเหลาไม้ตอกสำหรับจักสาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อารยา สุวรรณรัตน์, ณัฐสุดา พรหมจินดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อดิเทพ ปรีดาศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในชุมชนของครอบครัวคณะผู้จัดทำได้มีกลุ่มแม่บ้านรวมกลุ่มกันทำเครื่องจักรสานจากไม้ตอก ซึ่งคณะผู้จัดทำเห็นว่าการเหลาไม้ตอกด้วยมีดต้องใช้มือประคองทำให้เสียเวลาในการเหลาและเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะกับเด็กและผู้สูงวัย คณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาและคิดประดิษฐ์เครื่องเหลาตอกสำหรับจักสานขึ้นมาเพื่อช่วยย่นระยะเวลาในการเหลาไม้ตอก ตลอดจนเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเหลาไม้ตอก โดยโครงงานเครื่องเหลาไม้ตอกสำหรับจักสานมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการเหลาตอกระหว่างเครื่องเหลาไม้ตอกสำหรับจักสานกับการเหลาไม้ตอกด้วยมือโดยการใช้มีด เพื่อทดสอบจำนวนไม้ตอกที่เหลาได้จากเครื่องเหลาไม้ตอกและการเหลาด้วยมือโดยการใช้มีด เมื่อกำหนดเวลาในการเหลาเท่ากัน เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่ทดลองใช้เครื่องเหลาไม้ตอกสำหรับจักรสาน