หลอดเปลี่ยนตามค่า PH

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิสิทธิ์ ดำคง, ปภังกร มีทอง, กฤตภาส บุญรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทนา ภิรมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การดำเนินการใช้ชีวิตในปัจจุบันของมนุษย์ที่มีความเร่งรีบ รวดเร็วและขาดการดูแลเรื่องสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องอาหารและเครื่องดื่มที่บริโภค ทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคกระเพาะ ,โรคกรดไหลย้อน และโรคลำไส้อักเสบ เป็นต้น โดยปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารนั้น นอกจากการประพฤติตนที่ไม่เหมาะสมกับหลักโภชนาการแล้ว ยังมีเรื่องคุณภาพปริมาณของอาหารและเครื่องดื่มโดยที่บริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีความเป็นกรด หรือ เบส มากเกินไป ส่งผลทำให้ระบบทางเดินอาหารทำงานผิดปกติ หรือ ได้รับความเสียหายและอาจนำมาซึ่งโรคระบบทางเดินอาหารในอนาคต

จากข้อมูลดังกล่าว การตรวจวัดค่า pH ในอาหารและเครื่องดื่ม จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยคัดกรองอาหารให้เหมาะสมผู้ที่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินอาหารและสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการดูแลสุขภาพ ซึ่งในปัจจุบันการตรวจวัดค่า pH ของอาหารและเครื่องดื่มยังเป็นวิธีที่เข้าถึงยากและไม่มีการตรวจวัดอย่างแพร่หลาย อีกทั้งเครื่องมือที่ใช้ มีราคาที่สูงและเป็นวัสดุที่สังเคราะห์มาจากสารเคมี จึงเป็นเหตุผลให้คณะผู้จัดทำศึกษาสารจากธรรมชาติที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามค่า pH ที่เปลี่ยนไป หรือที่เรียกว่า “อินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ” มาประดิษฐ์ให้สามารถเป็นเครื่องตรวจวัดค่า pH ของอาหารและเครื่องดื่มอย่างง่าย เพื่อช่วยเป็น หนึ่งตัวคัดกรองเพื่อให้ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารและบุคคลทั่วไปได้ใช่ในการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ทางคณะผู้จัดทำจึงประดิษฐ์โครงงานเรื่อง ”หลอดเปลี่ยนสีตามค่า PH” เพื่อเป็นเครื่องตรวจวัด pH จากอาหารและเครื่องดื่มโดยใช้อินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นตัวตรวจวัดค่า pH ของอาหารและเครื่องดื่ม และช่วยประกอบการตัดสินใจในการเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม แก่ผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารรวมถึงบุคคลทั่วไป