หน้ากากอนามัยเซลลูโลสจากแบคทีเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฐวี นิยเดชา, ธนธรณ์ ว่องวรรธนะกุล, ภูวนัตถ์ รักเกิด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา นฤมิตวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีสถานการณ์การระบาดของ ไวรัส covid-19 และ ฝุ่น pm 2.5 ทำให้เกิดผลกระทบอย่างมากในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งทำให้หน้ากากอนามัยกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวัน ทำให้ความต้องการของหน้ากากอนามัยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉลี่ย1วันคนไทยใช้หน้ากากอนามัยเฉลี่ยคนละ 1ชิ้น ทำให้เกิดขยะจากหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งเป็นจำนวนมากเพราะหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งมีส่วนผสมของสาร โพลิโพไพลีน หรือส่วนผสมของพลาสติกซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนานมาก ซึ่งทำให้เป็นปัญหาสำคัญสำหรับการรักษาสิ่งแวดล้อม

ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากขยะจากหน้ากากอนามัยจำนวนมากเราจึงเสนอหน้ากากอนามัยที่ทำมาจากแบคทีเรียเซลลูโลสที่มีชื่อว่า Xylinum Actobacter ซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้สามารถสังเคราะห์เซลลูโลสออกมานอกเซลล์ ซึ่งเซลลูโลสเหล่านี้ มีคุณสมบัติเฉพาะคือ มีขนาดเล็ก มีความบริสุทธิ์สูง อุ้มน้ำได้ปริมาณมาก แข็งแรงทนต่อแรงดึงได้สูง และที่สำคัณคือสามารถย่อยสลายได้ง่าย จึงถูกนำมา ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพอุตสาหกรรมการผลิตยาและทางการแพทย์ เป็นต้น