โครงงานเซนเซอร์วัดค่าความสุกของทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธาสินีพร แหละตี, จัสมิน อิสแม, อิสฟาฮาน ปะดูกา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเครื่องเซนเซอร์วัดค่าความสุกของทุเรียน จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องเซนเซอร์วัดค่าความสุกของทุเรียน และศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องเซนเซอร์วัดค่าความสุกของทุเรียน วิธีการเริ่มจากการสำรวจ/เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และออกแบบอุปกรณ์ และประดิษฐ์เครื่องตามต้นแบบ จากนั้นศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องเซนเซอร์วัดค่าความสุกของทุเรียน เพราะในแต่ละครั้งที่ผู้บริโภคต้องเลือกซื้อทุเรียนทำให้เกิดการเสียเวลาในการแกะ การปลอกเปลือกทุเรียน เพื่อจะให้เห็นว่าเนื้อทุเรียนสุกจริงหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทำจึงได้คิดค้นเครื่องเซนเซอร์วัดค่าความสุกของทุเรียนขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อทุเรียนได้ทันที

จากผลการทดลองออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจของผู้จัดทำ คือ เครื่องเซนเซอร์วัดค่าความสุกของทุเรียนสามารถวัดค่าความสุกของทุเรียนได้ และสามารถบ่งบอกถึงความสุกของทุเรียนว่าทุเรียนแต่ละลูกมีความสุกขนาดไหน เครื่องเซนเซอร์วัดค่าความสุกของทุเรียนทำงานได้ตามที่คาดหวังไว้ และทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถเอาโครงงานชิ้นนี้ไปใช้งานจริงได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดได้อีกมากมายในอนาคต