การเปรียบเทียบปริมาณแคลเซียมและฟอสฟอรัสของน้ำที่เลี้ยงปลาดุกพันธุ์ผสม จากโมโนแคลเซียมฟอสเฟตโมโนไฮเดรตที่สังเคราะห์จากเปลือกหอยแครง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวัตน์ วงศ์เจริญ, ภูวสิษฏ์ พงศ์ธารินสิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองหาปริมาณแคลเซียมและฟอสฟอรัสของน้ำที่เลี้ยงปลาดุกพันธุ์ผสม โดยปริมาณแคลเซียมและฟอสฟอรัสมาจากโมโนแคลเซียมฟอสเฟตโมโนไฮเดรต ที่สังเคราะห์จากเปลือกหอยแครงจากการทำปฏิกิริยากับกรดฟอสฟอริก นำสารละลายที่ได้ปริมาณ 0, 5, 10, 15, 25 กรัม ลงในน้ำหมัก จากนั้นนำสารละลายที่ผสมน้ำหมักใส่ลงในแต่ละบ่อตามลำดับ จากนั้นเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาดุกทุก ๆ สัปดาห์ เป็นเวลา 3 เดือน ได้แก่ เปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น, อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน, อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ, อัตราการรอด และหาแร่ธาตุที่สะสมในพลาสมาของปลา โดยการนำเลือดปลามาตรวจด้วย test kit และวิเคราะห์ค่าอัลคาไลน์ฟอสฟาเตสด้วยเครื่อง automated analyzer จากนั้นวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยวิธี ANOVA