กังหันลมผลิตพลังงานไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลลิตา พิชญ์ปรีชา, อาธารดา พรหมแทนสุด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งดาว อ้นชุม, พิชญา ทิพย์ศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกังหันลมผลิตพลังงานไฟฟ้า และนำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยในการดำเนินงานมีการศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นในการสร้างกังหันลมผลิตพลังงานไฟฟ้า ทั้งระบบขับเคลื่อนที่ใช้มอเตอร์ รูปแบบของใบพัด และการเก็บพลังงานจนนำไปใช้ได้จริง กังหันลมที่สร้างขึ้นเป็นกังหันลมแนวตั้ง ใช้ใบพัดจำนวน 4 ใบ ใบพัดทำมาจากท่อ PVC เมื่อนำกังหันลมผลิตพลังงานไฟฟ้าไปทดสอบโดยวางในบริเวณที่มีลมพัดพบว่า สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 6 – 12 โวลต์ ในเวลา 4 - 8 ชั่วโมง โดยมีการบันทึกค่าของปริมาณพลังงานที่ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาไว้ เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบว่าช่วงเวลาใดที่กังหันลมผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากที่สุด จากนั้นนำพลังงานที่ได้เก็บในแบตเตอรีและนำไปเป็นแหล่งพลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น พัดลม (ขนาดไม่เกิน 12 โวลต์) พบว่า ในการชาร์จพัดลม 1 ครั้ง สามารถใช้งานได้ประมาณ 2 ชั่วโมง ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงงานจึงเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากกังหันลมผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สร้างขึ้นสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้จริงและนำพลังงานดังกล่าวมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟฟ้าได้ ซึ่งสามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าในบ้าน