กล่องเย็นเพาะถังเช่าอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิสสุดา ดวงจิตร, ณัฐริกา อาจหาญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ตรีชฎ ถาวรมาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากผู้จัดทำโครงงานเรื่องกล่องเย็นเพาะถั่งเช่านั้น ได้ทำการทดลองเพาะถั่งเช่าที่สามารถทำได้ในครัวเรือนโดยการนำตู้เย็นมาใช้ในการเพาะ แต่เนื่องด้วยตู้เย็นนั้นไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ ไม่สามารถปรับอุณหภูมิให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของถั่งเช่าได้ และไม่สามารถแก้ปัญหาในการควบคุมอุณหภูมิและแสงสว่างได้หากกระแสไฟฟ้าดับ และเนื่องด้วยผู้จัดทำโครงงานเป็นนักเรียนหอพักประกอบกับการเพาะถั่งเช่าต้องใช้ระยะเวลาเพาะ ประมาณ 3 เดือน ซึ่งหากตรงกับช่วงปิดเทอมจะทำให้ลำบากในการเคลื่อนย้ายตู้เย็นที่มีขนาดใหญ่และไม่สามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้ และปัจจุบันถั่งเช่านั้นเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก ผู้คนจึงหันมาสนใจการเพาะถั่งเช่ามากยิ่งขึ้น แต่เนื่องด้วยการเพาะถั่งเช่านั้นต้องเพาะในห้องเพาะเชื้อที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และการให้แสงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตดังนั้นจึงต้องการลงทุนที่สูงมาก โครงงานกล่องเย็นเพาะถั่งเช่าอัตโนมัติ จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อลดต้นทุนในการเพาะเลี้ยงถั่งเช่า ทำให้บุคคลทั่วไปสามารถเพาะเองได้ง่ายในครัวเรือน โดยอาศัยหลักการทำความเย็นของตู้เย็นมาประยุกต์ใช้ นำเอาคอมเพรสเซอร์ ท่อทองแดง คอยล์เย็น และคอยล์ร้อน ต่อเป็นวงจรให้อยู่ในกล่องแสตนเลต เพื่อให้กล่องสามารถทำความเย็นได้และใช้อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิในการควบคุมอุณหภูมิตามที่กำหนดไว้ให้คงที่เหมาะสมในการเพาะ และให้แสงสว่างด้วยไฟแบบเส้นซึ่งต่ออยู่ภายในของกล่องเย็น แต่เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมการดับของไฟฟ้าได้ ดังนั้นกล่องเย็นเพาะเลี้ยงถั่งเช่าอัตโนมัติจึงมีความพิเศษที่นอกเหนือจากตู้เย็นทั่วไปคือหากกรณีไฟฟ้าดับ จะสามารถให้ความเย็นได้โดยเปลี่ยนจากระบบให้ความเย็นเป็นการใช้น้ำแข็งเพื่อควบคุมให้ความเย็นยังคงอยู่ ทำให้กล่องสามารถให้ความเย็นได้โดยปกติ โดยการออกแบบให้มีกล่อง 2 ชั้น ซึ่งชั้นนอกสุดจะตัวกล่องเย็น และกล่องชั้นในจะเป็นกล่องที่ใช้ใส่ขวดเพาะเลี้ยงถั่งเช่า และระหว่างกล่องชั้นนอกและชั้นในนั้นจะเป็นช่องว่างสำหรับใส่น้ำแข็ง และควบคุมแสงสว่างเมื่อไฟดับด้วยไฟส่องสว่างแบบใช้แบตเตอรี่โดยส่องลงไปบนช่องกระจกบนฝาปิดกล่องที่ช่องนี้จะถูกปิดด้วยฝาทึบในกรณีที่ไฟฟ้าติดตามปกติ และกล่องเย็นเพาะถั่งเช่านี้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่ต้องการเพาะได้ง่ายด้วยขนาดที่ไม่ใหญ่ และสามารถให้ความเย็นและแสงสว่างได้แม้ไม่มีไฟฟ้า