การกำจัดทองแดง (II) ในน้ำเสียด้วยตัวดูดซับจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิสริยา ศรีธนสาร, นันทน์ณิชา หยังหลัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ชัยมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อย่างมาก ในขณะเดียวกันน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพื้นฐาน เช่น การประมง การชลประทาน การพลังงาน การสาธารณูปโภค การคมนาคม การอุตสาหกรรม เป็นต้น จากการที่น้ำมีคุณสมบัติในการเป็นตัวทำละลายที่ดีหากมีสารหรือสิ่งต่าง ๆปนเปื้อนน้ำก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ส่งผลให้เมื่อมีสารปนเปื้อนหรือสารพิษมาปนเปื้อนจำทำให้เกิดเป็นปัญหามลพิษทางน้ำ และน้ำจะเกิดสภาวะเสื่อมคุณภาพทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่ ปัจจุบันในสิ่งแวดล้อมพบกับปัญหามลพิษทางน้ำเป็นอย่างมากโดยมีปัจจัยสาเหตุที่หลากหลาย หนึ่งในนั้น คือ การปนเปื้อนของโลหะหนักที่เกิดจากการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม สารตั้งต้นของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง ฯลฯ ขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนโดยโลหะหนักที่พบว่ามีการปนเปื้อนในธรรมชาติมากที่สุด คือ ทองแดง ซึ่งโลหะหนักทองแดงส่งผลร่างกายทั้งทางตรงและทางอ้อมเมื่อสะสมอยู่ในร่างกายในปริมาณมากและสะสมอยู่เป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและเป็นประตูไปสู่โรคร้ายแรงได้ อาการโดยทั่วไปจากการได้รับโลหะหนัก ได้แก่ ท้องเสีย คลื่นไส้ ปวดท้อง อาเจียน หายใจได้ยาก เป็นต้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาองค์กรต่าง ๆ ได้มีการนำเทคโนโลยีการบำบัดต่าง ๆ มาใช้เพื่อกำจัดโลหะหนัก ซึ่งหนึ่งในวิธีที่ถูกนำมาใช้ในวงกว้าง คือ การดูดซับโดยการใช้ตัวดูดซับซึ่งเป็นเหตุผล ทำให้นักวิชาการหันมาสนใจและพัฒนาตัวดูดซับมากยิ่งขึ้นโดยนำพืชจากธรรมชาติมาใช้เป็นตัวดูดซับเนื่องจากมีต้นทุนต่ำ ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้จัดทำจึงได้เห็นถึงความสำคัญของพืชที่สามารถพบได้ในท้องถิ่นและปัญหามลพิษทางน้ำดังกล่าวจึงต้องการศึกษาตัวดูดซับจากธรรมชาติ ได้แก่ ใบกระถิน ใบฝรั่ง ใบพลู ใบหูกวาง มาใช้ในการกำจัดโลหะหนักทองเเดงในน้ำเสียซึ่งสามารถช่วยให้แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำได้