การถนอมอาหารที่มีส่วนประกอบของไขมัน หรือน้ำมันด้วยสารสกัดจากกากชาเขียว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัทร มีสมใจ, วิมลรัตน์ ยาสุด, นวนันท์ ญาติประชุม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนจิต สิงห์เผ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำมันหรือไขมันเป็นส่วนใหญ่ หากเราปล่อยน้ำมันที่ใช้ทอดอาหารสัมผัสกับอากาศในเวลานานหรือนํามาใช้ทอดซ้ำหลายครั้งอาหารที่เรานําไปทอดนั้น อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของกลิ่น สี รสชาติ รวมถึงสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ เรียกว่าการหืน ซึ่งปัญหานี้เกิดจากการออกซิเดชั่นของน้ำมัน วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้คือเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของสารสกัดจากกากชาเขียวซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตชาเขียวโดยทดสอบกับน้ำมันพืช แล้วนำไปหาค่าเพอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นค่าที่บ่งชี้ถึงการเสื่อมเสียของน้ำมันและไขมันรวมทั้งอาหารที่มีไขมันสูง