การทดสอบประสิทธิภาพของสเปรย์สมุนไพรที่มีสารยูจีนอลในการยับยั้งเชื้อรา Penicillium spp.ในข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาลิสา สุขศรี, จิณณ์กมล ประกอบไวทยกิจ, ธนภรณ์ พรวญหาญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลาธร วิเชียรรัตน์, สุภัค ฟักเงิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพของสเปรย์สมุนไพรที่มีสารยูจีนอลในการยับยั้งเชื้อรา Penicillium spp.ในข้าวโพด มีจุดประสงค์เพื่อจะศึกษาประสิทธิของสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีสารยูจีนอล 3 ชนิดคือ โหระพา กระเพรา ตะไคร้ ในการยับยั้งเชื้อราที่เป็นสาเหตุของการเกิดเชื้อราในข้าวโพด โดยทำการศึกษาดังนี้ 1. เตรียมสมุนไพรสดโดยนำมาปั่นให้ละเอียด 2. สกัดสมุนไพรด้วยตัวทำละลาย 2 ชนิด คือ เอทานอล เมทานอล และเตรียมน้ำคั้นสมุนไพร 3. นำเชื้อรา Penicillium spp.ที่ได้จากในข้าวโพดมาเพาะเลี้ยงบนจานเพาะเชื้อโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ PDA 4.ทดสอบการยับยั้งเชื้อในห้องปฏิบัติการ จากการทดลองพบว่าสารสกัดจากสมุนไพรที่มีสารยูจีนอลมีผลต่อการยับยั้งเชื้อรา Penicillium spp.ในข้าวโพด