การดูดซับปริมาณน้ำมันถั่วเหลืองจากเปลือกกล้วยน้ำว้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ไชยนันท์ รัตนมณี, ธนบดินทร์ สายทิพย์จันทร์, ณัฐพงศ์ พุ่มพวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภัค ฟักเงิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ปริมาณการซับน้ำมันถั่วเหลืองจากเปลือกกล้วยน้ำว้า เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการซับน้ำมันถั่วเหลืองของเปลือกกล้วยน้ำว้า เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัยต่างๆที่สามารถนำข้อมูลของเราไปใช้

ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงได้คิดโครงงาน ปริมาณการดูดซับน้ำมันถั่วเหลืองจากเปลือกกล้วยน้ำว้า

ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะนำ เปลือกกล้วยน้ำว้าไปอบแห้งแล้วจากนั้นนำมาทดสอบประสิทธิภาพในการซับน้ำมันโดยใส่น้ำเปล่าและน้ำมันถั่วเหลืองลงในบีกเกอร์ และ ใส่เปลือกกล้วยน้ำว้าที่อบแห้งแล้วลงไป จากนั้นนำไปชั่งเทียบกับก่อนหน้า