การศึกษาเปรียบเทียบวัสดุที่ใช้ในการเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยผักตบชวา ฟางข้าว และใบกระถินป่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภวินทิพย์ ผสมทรัพย์, พิชญารัตน์ สีตัสสะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรางคณา ธุภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผักตบชวา จัดได้ว่าเป็นวัชพืชน้ำที่ก่อให้เกิดปัญหามากที่สุดในโลก และถือเป็นวัชพืชร้ายแรง หนึ่งในสิบอันดับแรกของโลก ผักตบชวายังก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศของประเทศไทย คณะผู้จัดทำจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และเปรียบเทียบระยะเวลาของเห็ดนางฟ้า โดยใช้ผักตบชวา ฟางข้าว และใบกระถินป่นเป็นวัสดุเพาะเห็ดนางฟ้า กับการเพาะเห็ดนางฟ้าโดยใช้ขี้เลื่อย โดยจะแบ่งออกเป็น 2 สูตร ได้แก่ สูตรที่ 1 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 25 กิโลกรัม รำละเอียด 1.50 กิโลกรัม ยิปซั่ม 50 กรัม ดีเกลือ 50 กรัม ปูนขาว 250 กรัม สูตรที่ 2 ผักตบชวาที่สับพอหยาบ และตากแดดจนแห้ง 20 กิโลกรัม

ฟางข้าวที่แห้ง ไม่มีเชื้อรา หรือมีกลิ่นเหม็น สับยาว 2-3 นิ้ว 5 กิโลกรัม ใบกระถินป่น 1.50 กิโลกรัม ดีเกลือ 0.50 กรัม ปูนขาว 250 กรัม ปุ๋ยยูเรีย 350 กรัม และศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดนางฟ้า พบว่า ค่าเฉลี่ยความกว้าง น้ำหนัก ประสิทธิภาพทางชีวภาพของเห็ดนางฟ้า พบว่า วิเคราะห์สถิติโดยใช้ T-test เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างเห็ดนางฟ้าจากขี้เลื่อย และเห็ดนางฟ้าที่เพาะจากผักตบชวา ฟางข้าว และใบกระถินป่น พบว่า และค่าความเป็นกรด-ด่างของวัสดุเพาะเห็ดนางฟ้า พบว่า

คำสำคัญ: เห็ดนางฟ้า, ผักตบชวา, ฟางข้าว, ใบกระถินป่น