การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณและประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระของ สารแอนโทไซยานินในแก้วมังกร มันม่วง และข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเวชศาสตร์ชะลอวัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนากานต์ หลัดกอง, ปริตา นิ่มไศละ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นววรรณ บางโป่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงทำให้ผู้วิจัย มีความสนใจที่จะนำพืชที่มีสีแดงไปจนถึงน้ำเงิน ได้แก่ แก้วมังกร มันม่วง และข้าวไรซ์เบอร์รี่มาทำเป็นสารสกัดและนำมาศึกษาเปรียบเทียบปริมาณและประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระของ แอนโทไซยานิน ในพืชแต่ละชนิด เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการนำ แอนโทไซยานิน มาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรได้อีกด้วย