การศึกษาขนาดและพื้นที่ของวงรีที่ใหญ่ที่สุดแนบในสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยใช้ซอฟต์แวร์ทางคณิตศาสตร์เชิงพลวัต GeoGebra

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อมรรัตน์ สายเปลี่ยน, ศศิวรรณ ตันติวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรณภา มานักฆ้อง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาและสร้างวงรีที่ใหญ่ที่สุดแนบในสามเหลี่ยมมุมฉากโดยใช้GeoGebra ซึ่งสามารถบอกขนาดและพื้นที่ของวงรีออกมาได้ เมื่อปรับขนาดวงรีค่าของขนาดและพื้นที่ก็จะเปลี่ยนค่าตามไปด้วย โดยขั้นตอนการทำแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนได้แก่

1.สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเรขาคณิตวงรีที่ใหญ่ที่สุดแนบในสามเหลี่ยมมมุมฉากด้วย GeoGebra พร้อมทั้งกำหนดค่าพารามิเตอร์แสด

ค่าขนาดของวงรี

2.คำนวณหาขนาดและพื้นที่ของวงรีที่ใหญ่ที่สุดแนบในสามเหลี่ยมมุมฉากด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ของวงรีและความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

3.นำความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ของวงรีและความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาเขียนแทนด้วยฟังก์ชันและนำไปแสดงใน GeoGebra