การศึกษาความสัมพันธ์ของวงกลมเก้าจุดจากสามเหลี่ยมที่เกิดจากจุดบนเเปดเหลี่ยมด้านเท่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฒภัฒร์ ทิพมาศ, ณัฐภัทร คำทา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อังษณานันท์ อินทรชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราส่วนของวงกลมที่เกิดจากเก้าจุดบนสามเหลี่ยมกับจุดบนเเปดเหลี่ยม