การศึกษาการใช้เปลือกไข่ไก่ในการทำวัสดุคอมโพสิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนน รัตนปริญญานนท์, กฤติพงษ์ ดอกจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เดชฤทธิ์ ปาระรักษ์ชูโชติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อุตสาหกรรมไข่ไก่เป็นธุรกิจที่มีอย่างมากมายในสังคมไทย แหล่งผลิตไข่ไก่หลักของประเทศไทยจะอยู่ในภาคกลางและตะวันออก ซึ่งคิดเป็น 2 ใน 3 ของผลผลิตทั้งประเทศ โดยผลิตจำนวนไข่ไก่ได้ประมาณ40ล้านกว่าฟองในแต่ละวัน ซึ่งปัญหาที่ตามมานั้นก็คือเศษอาหารที่เกิดจากเปลือกไข่เป็นจำนวนมากเปลือกไข่จำนวนมากมายที่เหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมมักถูกทิ้งอย่างไร้ประโยชน์ไข่เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในกระบวนการผลิตอาหาร ทั้งในระดับครัวเรือนและในระดับอุตสาหกรรม เนื่องจากไข่มีราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์และอุดมไปด้วยสารอาหาร นอกจากนี้ไข่ยังสามารถนำมาปรุงอาหารเพื่อใช้บริโภคโดยตรงได้หลายชนิด หรือใช้เป็นวัตถุดิบร่วมกับวัตถุดิบอื่นๆเพื่อนำมาบริโภคเป็นจำนวนมาก จึงเป็นสาเหตุให้ในแต่ละปีนั้นมีเปลือกไข่ถูกทิ้งเป็นจำนวนมาก

เปลือกไข่ไก่เป็นองค์ประกอบของไข่ไก่ ในเปลือกนั้นจะมีองค์ประกอบทางเคมีที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต(CaCO3) แคลเซียมออกไซด์(Cao) เป็นต้น โดยในเปลือกไข่นั้นจะมีองค์ประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของเปลือกไข่อยู่ถึง 99% โดยแคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate)หรือหินปูน ถือเป็นสารตั้งต้นสำคัญในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการนำมาใช้ในภาคครัวเรือน และการเกษตร รวมถึงประโยชน์ในด้านต่างๆมากมาย และจากการศึกษานั้นจึงทำให้เปลือกไข่สามารถนำมาผสมทำวัสดุทางเคมี 2 ชนิดขึ้นไปมาประกอบกันจนได้คุณสมบัติที่ดีขึ้น หรือที่เรียกกันวันว่าวัสดุคอมโพสิต

จากการที่มีเปลือกไข่จำนวนมากที่ต้องเหลือทิ้ง หากเรานำเปลือกไข่มาพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือวัสดุต่างๆได้จะทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากเปลือกไข่ได้มากขึ้น ทางผู้จัดทำจึงคิดที่จะนำเปลือกไข่มาแปรรูปแล้วนำไปเสริมผสมกับวัสดุคอมโพสิตที่มีส่วนผสมของเปลือกไข่เป็นหลัก เพื่อศึกษาและทดสอบศักยภาพของวัสดุคอมโพสิตจากเปลือกไข่