การศึกษาวัสดุปลูกจากผลพลอยได้ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มต่อการเจริญเติบโตของพริกขี้หนู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรณิศ ชูช่วย, นภัส ทองทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาลามิหย๊ะ กิตติบุญญาทิวากร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มจะมีส่วนที่เหลือจากกระบวนการสกัดน้ำมันมากกว่าส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์ จึงมีผลพลอยได้เหลือใช้จากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในปริมาณมาก ซึ่งถ้ามีการสะสมโดยไม่มีการกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ อาจทำให้เกิดมลภาวะขึ้นได้ ทำให้มีการนำผลพลอยได้เหล่านี้มาใช้ประโยชน์มากขึ้น เช่น ใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ด วัสดุปลูก ปุ๋ยหมัก (บัญชา,2564) เพราะในผลพลอยได้ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจะมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชอยู่ (บัญชาและศิราณี,2561) และทางผู้จัดทำจึงนําผลพลอยได้ที่เหลือจากโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มซึ่งมีกะลาปาล์ม กากเนื้อในปาล์ม ขี้เถ้าปาล์ม และเส้นใยปาล์มนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของดิน และนําดินที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วมาทําเป็นวัสดุปลูก และสังเกตดูว่าวัสดุปลูกใดสามารถนํามาใช้ในการปลูกพืชได้ดีที่สุดและ ตรวจสอบคุณภาพดินโดยการดูการเจริญเติบโตของพริกขี้หนูซึ่งเป็นพืชสวนครัว ที่หลายๆครัวเรือนมักจะปลูก ไว้บริเวณบ้านเพื่อนํามาใช้ในการประกอบอาหาร ซึ่งทางผูจัดทําจะดูการเจริญเติบโตและบันทึกปริมาณผลผลิตของพริกขี้หนู