การศึกษาลักษณะของลำต้นของต้นมะม่วงและต้นจิกนํ้าที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกาฝาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชานันท์ พันธ์วงศ์รัตน์, พิมพ์ลภัส สนธิเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ ชัยเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาลักษณะของลำต้นของต้นมะม่วงและต้นจิกน้ำที่ส่งผลให้เกิดกาฝากในบริเวณของต้นมะม่วงและตันจิกน้ำ ซึ่งกาฝากจะมีการเจริญเติบโตเป็นจำนวนมากในบริเวณต้นไม้ใบเลี้ยงคู่ โดยมีอุปกรณ์ ได้แก่ ไอแพด สายวัด และ App Globe Observer จากนั้นจะทำการวัดเส้นรอบวงของต้นไม้เพื่อหาความสูงของต้นมะม่วงและต้นจิกนํ้า และนำความสูงของต้นไม้ที่ได้ไปทำการเปรียบเทียบลักษณะความสูงของต้นไม้และจำนวนของกาฝากที่ขึ้นตามต้นไม้ทั้ง2ชนิด และจะทำการดูลักษณะภายนอกและลักษณะภายในของต้นไม้ทั้ง2ชนิดที่มีกาฝากเพื่อเปรียบเทียบลักษณะของลำต้นของต้นไม้ที่ไม่มีกาฝาก และสรุปผลการศึกษา