การศึกษาสภาพอากาศ คุณภาพดินและคุณภาพนํ้าที่ส่งผลต่อความหอมและความเผ็ดของพริกไทยพันธ์ุปะเหลียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชานันท์ พูลพงศ์, ธนวัฒน์ รักซ้อน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริขวัญ หนูพุทธิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาของเกษตรกรสวนพริกไทยที่พบเจอคือ การควบคุมคุณภาพพริกไทยให้ได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคพริกไทยที่มีความหอมและความเผ็ด ปัจจัยที่ส่งผลต่อความหอมและความเผ็ดนี้คือ สภาพอากาศ คุณภาพดินและคุณภาพน้ำ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของพริกไทยทั้งด้านเคมี และชีวภาพ ปริมาณสารพิเพอร์รีน ค่า odor Intensity และ PCA โดยของพริกไทยตรังนั้นมีค่าสูงกว่าพริกไทยสายพันธุ์อื่น และในพริกไทยตรังที่เพาะปลูกแต่ละพื้นที่ก็มีคุณภาพแตกต่างกัน (ชุตินุช สุจริต,2565) ซึ่งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของจังหวัดตรัง นั้นเหมาะสมกับการปลูกพริกไทย ทำให้พริกไทยพันธุ์พื้นเมืองปะเหลียนมีรสชาติเผ็ดร้อน มีกลิ่นหอม มีเอกลักษณ์แตกต่างจากพื้นที่อื่น (กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์,2564) ทางผู้เสนอโครงงานจึงมีความต้องการศึกษาปัจจัยของสภาพอากาศในช่วงระยะเก็บเกี่ยว คุณภาพดินและคุณภาพน้ำที่นำมาใช้ในการปลูกพริกไทย ในแต่ละพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดตรัง ที่ส่งผลต่อความหอมและความเผ็ดของพริกไทยพันธุ์พื้นเมืองปะเหลียน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปลูกและการเก็บเกี่ยวพริกไทยของเกษตรกรให้ได้คุณภาพความหอมและความเผ็ดที่ดีที่สุดตามความต้องการของผู้บริโภค