การศึกษาเทโลเมียร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบนาฬิกาชีวิตมาออกแบบอัลกอริทึมในการวิเคราะห์การเกิดมะเร็งผิวหนังอย่างแม่นยำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิพัฒน์ ศิรพิมลรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นุชรี นิยโมสถ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาสาเหตุที่นำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งผิวหนังโดยนำหลักการของนาฬิกาชีวิตมาช่วยโดยการใช้ผลจากการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารวิชาการ การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวิฒิ ออกแบบอัลกอริทึมการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทําให้โรคมะเร็งผิวหนัง ที่มีต้นเหตุมาจากเซลล์ แล้วนำมาปรับปรุงด้วย focus group และทดลองใช้กับประชากร 1,000 คน โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ครั้ง