การศึกษาไฮโดรเจลจากฟางข้าวเพื่อทำแผ่นปิดแผลในการต้านเชื้อแบคทีเรียS. epidermidis และ S. aureus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธมนวรรณ วัฒนาวงศ์เสถียร, เขมจิรา ธงอาษา, สุนิสา บุญปัญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุปราณี มงคลล้ำ, วารินทร์ เสาร์ทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการรักษาแผลอักเสบมักใช้ Silver sulfadiazine cream แต่เนื่องจากตัวยามีส่วนประกอบของไขมัน จึงทำให้วัสดุติดแผลหลุดออกได้ง่าย และอาจเกิดการติดเชื้อตามมา ในโครงงานนี้จึงพัฒนาวัสดุปิดแผลโดยใช้ไฮโดรเจลจากฟางข้าว โดยวิธีการการนำฟางข้าวมาเตรียมเยื่อเซลลูโลส และนำมาสังเคราะห์เป็นคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสโดยผ่านปฏิกิริยาแอลคาไลเซชันและอีเทอริฟิเคชันโดยใช้ไมโครเวฟในการให้ความร้อน ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากฟางข้าว โดยใช้ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ ระดับต่างๆ กำลังไฟฟ้า และเวลาในการทำปฏิกิริยาที่เหมาะสม หลังจากนั้นจึงนำคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสไปสังเคราะห์ไฮโดรเจล การใช้ไมโครเวฟในการให้ความร้อน เพื่อการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันและเกิดการเชื่อมขวางของพอลิเมอร์ได้เป็นไฮโดรเจล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาบาดแผลและลดการอักเสบบนผิวหนังมนุษย์