การศึกษาสเปกตรัมของวิตามินซี โดยใช้ Zpecsen

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุเมฑา อะรัญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรณิศา ชะงัดรัมย์, สุปราณี มงคลล้ำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มวิตามินซีจำหน่ายในท้องตลาดเป็นจำนวนมากและเป็นที่นิยมในกลุ่มบุคคลที่เป็นสายสุขภาพเพราะว่าเครื่องดื่มวิตามินซีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการดื่มน้ำที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะรับประทานผักหรือผลไม้สดที่มีวิตามินซี จึงสนใจที่จะเลือกรับวิตามินซีจากการดื่มน้ำวิตามินซีเพราะมีความสะดวกในการซื้อมาบริโภค แต่เครื่องดื่มวิตามินซีที่มีจำหน่ายมักไม่ได้รับการตรวจสอบว่ามีวิตามินซีอยู่หรือไม่ หรือมีปริมาณวิตามินซีตรงตามที่ระบุไว้ข้างบรรจุภัณฑ์หรือไม่

ได้มีผู้ทำการศึกษาวิตามินซีในเครื่องดื่มวิตามินซี ( ฐิติรัตน์ สวัสดิ์ตยวงค์,2564) โดยใช้วิธีการคือนำเครื่องดื่มวิตามินซีตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จำกัด เพื่อตรวจสอบ

วิเคราะห์หาปริมาณ L-Ascorbic Acid โดยตวจวิเคราะห์ด้วยวิธี HPLC ตามมาตราฐานห้องปฏิบัติการ ซึ่งกระบวนการศึกษาวิเคราะห์นั้นต้องทำในห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือคุณภาพสูงและราคาแพง บุคคลทั่วไปไม่สามารถนำกระบวนการนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

Zpecsen เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพแบบพกพาในราคาที่เข้าถึงได้ โดยใช้ความสามารถของสมาร์ทโฟนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ ซึ่งสามารถใช้แทนเครื่องมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการซึ่งมีราคาแพงและไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

ผู้พัฒนาโครงงานจึงสนใจจะศึกษาสเปกตรัมของวิตามินซีในสารละลายวิตามินซีที่มีความเข้มข้นต่างๆ ศึกษาเปกตรัมของวิตามินซีในเครื่องดื่มวิตามินซีโดยใช้ Zpecsen และเปรียบเทียบสเปกตรัมของของวิตามินซีในเครื่องดื่มวิตามินซีกับสเปกตรัมของวิตามินซีในความเข้มข้นต่างๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มวิตามินซีของผู้บริโภค และนำอุปกรณ์Zpecsenมาใช้ในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้พัฒนาZpecsen