สารกันเสียจากสารสกัดลูกมะกรูด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิระ เครือวาท, ชิษณุชา หุ้มแพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อำนวยพร ศรีสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะกรูดเป็นพืชที่พบได้ทั่วไปตามครัวเรือน ซึ่งมะกรูดมีประโยชน์มากมาย แต่ลูกของมะกรูดกลับมีราคาต่ำ คณะผู้จัดทำจึงต้องการเพิ่มมูลค่าให้ลูกมะกรูด และคณะผู้จัดทำได้ศึกษาข้อมูลว่ากรดซิตริกจากลูกมะกรูดนั้นสามารถยับยั้งเชื้อราและจุลินทรีย์ต่างๆได้ คณะผู้จัดทำจึงคิดว่าสามารถนำสารสกัดมาทำเป็นสารกันเสียได้

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้นำสารสกัดจากมะกรูดมาศึกษาโดยการนำไปทำเป็นสารกันเสียเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าของลูกมะกรูด และ ได้สารกันเสียจากธรรมชาติ