ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการตรึงบอโรเนตต่อ HbA1c ลงบนผลึกควอทซ์ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจวัด HbA1c

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลันดา โพธิ์อุดมสมบูรณ์, ณัชชา ปาวะกะนันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เฉลิมพล ศรีโยธิน, พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการตรึงสารบอโรเนตลงบนควอร์ซคริสตัล เพื่อตรวจจับ

ฮีโมโกลบิน เอวันซี โดยฮีโมโกลบิน เอวันซีสามารถบ่งบอกถึงค่าน้ำตาลสะสมเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 3 เดือน

เพื่อพัฒนาระบบการตรวจจับฮีโมโกลบิน เอวันซี และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย

ในการทำโครงงานในครั้งนี้เราได้ทำการล้างควอร์ซคริสตัลหรือล้างผิวอิเล็กโทรดทองที่เคลือบมาก่อน

ด้วยวิธี Piranha solution จากนั้นทำการล้างด้วยน้ำกลั่นแล้วตากให้แห้ง เมื่อตากให้แห้งแล้วจึงนำมาตรึงสาร

บอโรเนตลงบนควอร์ซคริสตัล ใช้วิธีการ Immobilization โดยทำการเชื่อมโมเลกุลของสารต่างๆด้วย

พันธะโควาเลนท์ และวัดค่าความถี่ที่เปลี่ยนแปลงพร้อมวิเคราะห์กราฟ

จากการทำโครงงานนี้สรุปผลได้ว่าวิธีการตรึงสารบอโรเนตลงบนควอร์ซคริสตัลควรใช้วิธี Immobilization เนื่องจากวิธีนี้จะทำการเชื่อมโมเลกุลของสารต่างๆเข้าด้วยกันด้วยพันธะโควาเลนซ์

ซึ่งต้องมีตัวกลางที่เชื่อมกันระหว่างสารบอโรเนตและควอร์ซคริสตัล ซึ่งตัวกลางเป็นสารชีวโมเลกุล และ

เมื่อตรึงสารบอโรเนตแล้ววัดค่าความถี่พร้อมเขียนกราฟ กราฟจะแสดงให้เห็นว่า มีแนวโน้มสูงขึ้น