สารสกัดคาวาคอลจากผักชีลาวช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของวิบริโอในอาหารทะเล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวรรณ ศิริทอง, ธนาภา หอมอินทร์, กรภัสสรณ์ ฐานพีรสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิภาพร กาบทอง, วีณา เหมือนทรัพย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ เป็นการสกัดสารCarvacrolออกจากผักชีลาวเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำสารสกัดCarvacrolที่ได้รับจากผักชีลาวมาทดแทนสารฟอร์มาลีนเพื่อทำให้อาหารทะเลสดใหม่โดยมีอย่างประสิทธิภาพเท่าเดิมหรืออาจดีกว่าสารฟอร์มาลีน

วิธีการดำเนินงาน ประกอบไปด้วยการรวบรวมวัตถุดิบ อุปกรณ์การทดลองและนำมา สกัดสารออกจากกัน จะได้สารสกัดCarvacrolและน้ำที่ถูกควบแน่นจำนวนหนึ่งมาทดแทนสารฟอร์มาลีน

ผลการทดลองพบว่า สารสกัดCarvacrolสามารถยับยั้งแบคทีเรียVibrioในอาหารทะเลได้

ข้อเสนอแนะ อาจมีสารอื่นอีกจำนวนมากที่สามารถใช้ทดแทนสารฟอร์มาลีนเพื่อทำให้อาหารทะเลสดใหม่ได้และแบคทีเรียในอาหารทะเลไม่ได้มีเพียงแค่Vibrio