อุปกรณ์ขอความช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วงศพัทธ์ อภิวัฒน์กิจธนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอมวิกา จิตโสภา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันผู้ป่วยติดเตียงในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้ จำเป็นต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด การดูแลผู้ป่วยเป็นงานที่เหน็ดเหนื่อย ใช้เวลามาก และก่อให้เกิดความเครียดมากยิ่งขึ้นหากผู้ป่วยไม่สามารถสื่อสารบอกความต้องการของตัวเองได้ จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นโจทย์สำคัญที่ทำให้ผู้จัดทำได้พัฒนาอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วยติดเตียงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วยติดเตียง (2) เพื่อศึกษาหลักการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ (3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลเข้า Application Line (4) เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลได้ง่ายยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ดูแลและญาติคนอื่นๆในครอบครัวสามารถรับข้อมูลแจ้งเตือนผ่าน Application line ได้เมื่อผู้ป่วยกดสวิตช์ขอความช่วยเหลือ ซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้จะเป็นตัวช่วยสำหรับผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยสามารถบอกความต้องการของตัวเองได้ ซึ่งผู้ป่วยก็จะได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมา