อาหารมีชีวิตฟรีซดรายสำหรับปลาอโรวาน่าและปลาทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คิมหันต์ ตันติกวินวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญเนตร เสวตโสธร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์