โครงงานเครื่องเก็บไมโครพลาสติกชายหาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กานตี เถาวัลย์, ซิซีเลีย เฮลส์วิค, ณภัทร อึ่งทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรภัทร์ โปณะทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บริเวณชายหาดของจังหวัดภูเก็ตนั้น เป็นสถานที่สำคัญในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว จากการสำรวจพบว่ามีนักท่องเที่ยวถึง 14 ล้านคนในพ.ศ. 2562 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในทุกๆปี (ที่มา;สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต) ซึ่งล้วนส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวชายฝั่งทะเล และปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนที่สุดคือปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งพบว่ามีการผลิตพลาสติกเพิ่มขึ้นถึง 8.6 เปอร์เซ็นต่อปีตั้งแต่ปีค.ศ.1960 (ที่มา;Madeleine Smith pmc) และยังพบว่าในขยะทะเลมีพลาสติกเป็นองค์ประกอบ 60-80% ของขยะทั้งหมด ซึ่งจากการศึกษาพบว่าขยะพลาสติกส่วนมากเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตรไม่สามารถย่อยสลายได้ทำให้ยากต่อการกำจัดและยังสามารถดูดซับสารพิษทำให้เกิดการปนเปื้อนอีกด้วย โดยไมโครพลาสติกนั้นมีทั้งแบบที่เกิดจากระบวนการผลิตโดยตรง (primary micro-plastic) และ ไมโครพลาสติกที่เกิดจากการแตกของพลาสติกชิ้นใหญ่ (secondary micro-plastic) ซึ่งไมโครพลาสติกทั้งสองแบบนี้ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ทะเลและนก ที่บังเอิญกินเข้าไปเพราะคิดว่าเป็นอาหาร ทำให้ได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย เหตุนี้ทำให้สารพิษถูกส่งต่อไปยังห่วงโซ่อาหารเป็นทอดๆ นอกจากนี้ยังทำลายวิสัยทัศน์ทางธรรมชาติ เพราะไมโครพลาสติกในทะเลมีที่มาจากหลายแหล่ง หนึ่งในนั้นคือไมโครพลาสติกที่ปะปนอยู่ในทราย แล้วไหลลงสู่ทะเลด้วยกระบวนการต่างๆ ทางผู้จัดทำเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้ จึงประสงค์ที่จะออกแบบและประดิษฐ์เครื่องเก็บไมโครพลาสติกชายหาดเพื่อที่จะลดปัญหาเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ