โคมไฟอัจฉริยะสำหรับคนสายตาต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณปราชญ์ ตัณมุขยกุล, ศาสตรัย หิริ, กิตติณัฏฐ์ ยิ่งรัตนโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรภัทร์ โปณะทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โคมไฟสำหรับปรับความสว่างของแสงตามสถานการณ์ต่างๆและสายตาของแต่ละคน