การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของรูปทรงเรขาคณิตเเละการจัดเรียงของรูปทรงเรขาคณิตในระบบที่ถูกสั่น ต่อเเรงขับเคลื่อนระบบเนื่องจาก Acoustic Streaming

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เวโรจน์ บุญราช, กรกฤต ต้นพงษ์พันธ์ุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริญญา ศิริมาจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ศึกษาระบบขับเคลื่อนด้วย Acoustic Streaming ที่เกิดจากการสั่นของวัตถุรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆที่อยู่ ในของไหล โดยต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของรูปทรงเรขาคณิต เเละการจัดเรียงของรูปทรงเรขาคณิตในระบบ ที่มีผลต่อเเรงขับเคลื่อน โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้คือ เพื่อพัฒนาระบบขับเคลื่อนด้วย Acoustic Streaming ที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ควบคุมทิศทางได้ดียิ่งขึ้น ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคือ การพัฒนาระบบการขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ขนาดเล็ก (Microbotics) สำหรับการประยุกต์ใช้ทางการเเพทย์

ในปัจจุบัน โครงงานนี้ได้ศึกษาการสั่นของวัตถุรูปร่างสามเหลี่ยมหน้าจั่ว โดยการจำลองผลการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์และการทดลอง สำหรับการสั่นด้วยความถี่ต่ำ โดยการไหลที่จำลองได้จากการทดลองมีลักษณะคล้ายกับการไหลที่จำลองได้จากคอมพิวเตอร์ และจากการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์พบว่าความเร็วของการไหลมีความสัมพันธ์กับขนาดของมุมยอดของสามเหลี่ยม มากไปกว่านี้ วัตถุรูปร่างสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีมุมยอดใกล้เคียง 3 องศา สามารถสร้างการไหลที่มีความเร็วที่มากที่สุด ในขณะที่วัตถุรูปร่างสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีมุมยอดใกล้เคียง 12 องศา สามารถสร้างขนาดของแรงขับเคลื่อนวัตถุได้มากที่สุด