การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตของเยลลี่น้ำมะพร้าวเสริมโปรตีนจากไข่ขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิณห์จุฑา ต่ายเทศ, ธัญชนก ช่วงศรี, เปรมยุดา สุรินทร์ศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติยา เขื่อนเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเยลลี่น้ำมะพร้าวเสริมโปรตีนจากไข่ขาว เริ่มจากการศึกษาขั้นตอนการผลิตเยลลี่ไข่ขาวน้ำมะพร้าว จากนั้นเปรียบเทียบชนิดและเปรียบเทียบปริมาณของสารที่ทำให้เกิดเจล เปรียบเทียบชนิดและเปรียบเทียบปริมาณของสารให้ความหวาน จากนั้นนำผลิตภัณฑ์เยลลี่น้ำมะพร้าวเสริมโปรตีนจากไข่ขาวที่ได้ไปวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี กายภาพ จุลินทรีย์ และการยอมรับทางประสาทสัมผัส และศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา