การพัฒนาวิธีการคัดแยกขยะอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณณ์ ฉัตรชัยอนันต์, บวรวัช คละวรรณดี, ญาณิชา สาริกบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล ใจสำรวม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาเครื่องคัดแยกชนิดขยะอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

  1. เพื่อสามารถแยกขยะในการนำกลับมาใช้ใหม่สู่กระบวนการรีไซเคิล

โครงการได้จัดทำเครื่องคัดแยกบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกในการคัดแยกขยะ สามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกวิธีเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิล และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยแบ่งบรรจุภัณฑ์ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋อง และแก้วกระดาษ เปรียบเทียบคุณสมบัติของขยะแต่ละประเภท ใช้ค่าในการเปรียบเทียบจากผลการตรวจสอบน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นจากโหลดเซลล์ โดยทั่วไปขวดแก้วจะมีน้ำหนักมากกว่า 40 กรัม หากน้อยกว่า 40 กรัมจะเป็นขวดพลาสติกและกระป๋อง และแยกขวดพลาสติกกับกระป๋องโดยใช้วิธีตรวจสอบความเป็นโลหะโดยใช้ inductive proximity sensor และมีจอ LCD แสดงจำนวนบรรจุภัณฑ์ที่คัดแยก