การพัฒนาสารเร่งเจริญเติบโตจากไคโตซานเเละกรดฮิวมิคร่วมกับเชื้อรา Arbuscular mycorrhiza ที่ส่งผลต่ออัตราการงอกเเละการเกิดโรคด่างในข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัชชัย ลำเจียก, ธีร์ธวัช ลักษิตานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพรรณ โฉมวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้าวเป็นพืชที่สร้างความมั่นคงในด้านอาหารให้กับประเทศไทย แต่ในปัจจุบันมีการประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคที่พบได้มากในต้นข้าวคือ “โรคด่าง” ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา Bipolaris oryzae โดยจะทำให้เกิดเป็นจุดสีน้ำตาลหรือสีดำบนรวงข้าว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพและราคาของผลผลิต ปัญหานี้สามารถแก้ได้โดยการใช้สารป้องกันกำจัดโรคทางเคมีหรือทางชีวภาพ สารชีวภาพที่ผู้จัดทำสนใจคือไคโตซานเเละกรดฮิวมิค ซึ่งช่วยยับยั้งเชื้อราสาเหตุของโรคพืช และเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพืช นอกจากนี้ทางคณะผู้จัดทำพบว่าไคโตซานเเละกรดฮิวมิคยังส่งผลในการเพิ่มจำนวนเชื้อรา Arbuscular mycorrhiza ซึ่งเป็นเชื้อราที่เป็นประโยชน์ต่อพืชเป็นอย่างมาก ทางคณะผู้จัดทำจึงต้องการศึกษาเเละพัฒนาสารเร่งเจริญเติบโตจากไคโตซานเเละกรดฮิวมิคร่วมกับเชื้อรา Arbuscular mycorrhiza ที่ส่งผลต่ออัตราการงอกเเละการเกิดโรคด่างในข้าว โดยศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการยับยั้งเชื้อรา เพิ่มการเจริญเติบโตเเละอัตราการงอกของเมล็ด สำหรับการลดปัญหาโรคในข้าว รวมทั้งลดการใช้สารเคมี