การพัฒนาสารเคลือบผิวใต้ท้องเรือประมงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากการเรียนรู้พฤติกรรมการยึดเกาะของเพรียงหิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนโชติ เทศกัณฑ์, ธนกฤต ดลเฉลิมศักดิ์, ณัฐสิทธิ์ กนกวิบูลย์ศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาสารเคลือบวัสดุเพื่อป้องกันเพรียงหินที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยศึกษาสารยึดเกาะของเพรียงหินเพื่อหาสารที่จะนำมาต่อต้านฤทธิ์การยึดเกาะและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม