การวิเคราะห์เชิงพลังงาน และการเปรียบเทียบความคุ้มค่าเชิงราคากับประสิทธิภาพ ของวัสดุเปลี่ยนเฟสดัดแปลง(Modified phase change material) ที่มีการใช้ในระบบความร้อนโซลาร์พาเนล(Solar panel thermal system)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญชัย เนาวปฎิเวช, พิชญุตม์ อริยชาญศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อดิศวร์ เกตุอุบล, ณัฐวินทร์ โช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัสดุเปลี่ยนเฟสถูกนำไปใช้ควบคุมอุณหภูมิในระบบโซลาร์พาเนล(Solar panel system) อย่างแพร่หลาย เป้าหมายของโครงงานนี้เพื่อแสดงการสร้างโมเดล และการจำลองประสิทธิภาพในการควบคุมอุณหภูมิของวัสดุเปลี่ยนเฟส(Phase change material : PCM) และเพื่อหาผลของตัวแปรที่มีอิทธิผลต่อประสิทธิภาพของวัสดุเปลี่ยนเฟสหลายๆชนิด ประกอบกับการจำลองประสิทธิภาพของวัสดุเปลี่ยนเฟสดัดแปลง พร้อมทั้งเปรียบเทียบความคุ้มค่าเชิงราคาของวัสดุเปลี่ยนเฟสแต่ละชนิด