การวิเคราะห์หาปริมาณออกซาเลตในใบพืชชนิดต่าง ๆ และการสกัดออกซาเลตเพื่อใช้ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แลคเตตดีไฮโดรจีเนส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจการ นำสว่างรุ่งเรือง, ถิรนิช สวัสดิภาพ, ดวิษ บุญยกิจโณทัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา มณีสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์