เรื่องการศึกษาการสกัดกรดออกซาลิกจากใบสะเดาเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อE-coli

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยกร คำฟูบุตร, ประเสริฐโสภา ประเสริฐ, ศรัจจันทร์ สว่างวิทย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนก สุวรรณจักร์, สุนิสา อินทร์จักร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาการสกัดกรดออกซาลิกจากใบสะเดาความเขม้ ขน้ 40%w/v เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ E-coli จัดทำข้ึนเพื่อศึกษาว่ากรดออกซาลิกที่สกดั จากใบสะเดาความ เข้มข้น40%w/vจะสามารถยับยั้ง การเจริญเติบโตของเชื้อE-coliได้เนื่องจากE.coliเป็นเชื้อแบคทีเรีย ประจำถิ่น(Normalflora)ที่พบได้ใ้นลำไส้ของคนและสัตวเ์ลือดอุ่นโดยปกติจะไม่ทำอันตรายหรือก่อโรค ร้ายแรงเมื่ออยู่ในลำไส้จะช่วยย่อยอาหารท่ีเรารับประทานเขา้ไปแต่หากเชื้อE.coliลุกล้าเข้าสู่ระบบต่างๆ ของร่างกายก็จะทำให้เกิดโรคติดเชื้อรุนแรง เช่น โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ โรคเยื่อหุ้มสมองอัก เสบ และการติดเชื้อในกระแสเลือดและมีเชื้อE.coliบางสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงได้โดย การปนเปื้อนของเชื้อในอาหารหรือน้าดื่มทางคณะผู้จัด ทำได้คิดค้นการกำจัดE-coliโดยการสารสกัดกรด ออกซาลิกจากใบสะเดาความเข้มข้า 40%w/vเนื่องจากพบว่าเชื้อE.coliสามารถถูกยับยั้งและทำลายได้ด้วย ยาปฏิชีวนะหรือยบั ย้งั ด้วยกรดออกซาลิก ทางผูเจัดจึงเลือกใช้ใบสะเดาในการทำโครงงานน้ี โดยนำใบ สะเดามาปั่นให้ละเอียดแล้วผสมกรดโฮโดรคลอริก0.2โมล125มิลลิลิตรน้ำกลั่น 125มิลลิลิตรนาไป ต้ม บนHotplatestrirerท่ีอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสเป็นเวลา20นาทีนำไปกรองด้วยกระดาษกรองสกัด โดยใช้เครื่องกลั่น แบบธรรมดา แลว้ จึงนาไปเพาะเลี้ยงเชื้อ E-coli ซึ่งจากการทดสอบการยับยั้ง E-coli ด้วยกรดออกซาลิกจากใบสะเดาพบว่ามีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อE-coliได้เป็นลำดับที่สองรองจาก กรดออกซาลิกบริสุทธ์ิโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย กลางของ Zone of inhibition เฉลี่ยที่ 1.3 เซนติเมตร