เจนโตไบค์ นวัตกรรมจักรยานขับเคลื่อนด้วยระบบเจนโตโดยดัดแปลงมาจากระบบรถไฟฟ้าแม่เหล็ก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนาธิป อินหลง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรินทร์ รินศรี, อรรถสิทธิ์ ศรีแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้จัดทาขึ้นโดยมีเพื่อ 1) จำลองรูปแบบการทำงานของระบบ รถไฟฟ้าแม่เหล็ก และ ทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานและการใช้ไฟฟ้าของแบบจำลอง 2) นำผลการศึกษาจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 มาประยุกต์เป็น Gento sytem 3) ทดสอบประสิทธิภาพ พัฒนาและปรับปรุง การทำงานของระบบ 4)นำผลจากข้อที่3 ไปประยุกต์สร้างขึ้นมาเป็น Gentobike พร้อมทั้งทดสอบระบบเปรียบเทียบการทำงานกับรถจักรยานไฟฟ้าทั่วไปและทำการเปรียบเทียบทางในเชิงเศรษฐศาสตร์ ตอนที่1ศึกษาและสร้างแบบจำลองระบบของรถไฟฟ้าแม่เหล็ก ตอนที่2 ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของรถไฟฟ้าแม่เหล็ก ตอนที่3 ประดิษฐ์ Gento (ระบบเครื่องต้นกำลัง) ตอนที่4 ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Gento (ระบบเครื่องต้นกำลัง) ตอนที่5 ทดสอบการทำงานของ Gento (ระบบเครื่องต้นกำลัง) ร่วมกับจักรยาน ตอนที่6 เปรียบเทียบการทำงานระหว่าง Gento bike กับจักรยานไฟฟ้าทั่วไป ตอนที่7 ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของรถ Gento bike ตอนที่8 ทำการเปรียบเทียบทางเศรษฐศาสตร์ของรถ Gento bike กับรถจักรยานไฟฟ้าทั่วไป

ผลการศึกษา

(รอผลการทดลอง )