เลโมคิวโต้ นวัตกรรมใหม่ไล่ปัญหายุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลธิชา นิละปะ, วรัญญา พงษ์ทิพย์พิทักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มารุต เจือตระกูล, แววดาว รู้เพียร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน ชื่อ เลโมคิวโต้ นวัตกรรมใหม่ไล่ปัญหายุงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการช่วยลดอัตราการเกิดยุงจากน้ำมันหอมระเหยของมะนาวและเลมอนเพื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากมะนาวหรือเลมอนในการผลิตสบู่มะนาวและ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการช่วยลดอัตราการเกิดยุงในแหล่งน้ำทิ้งจากสบู่มะนาว โดยมีวิธีการทดลองดังนี้ในการทดลองตอนที่ 1 เป็นการศึกษาประสิทธิภาพในการช่วยลดอัตราการเกิดยุงจากน้ำมันหอมระเหยของมะนาวและ โดยมีวิธีการทดลองดังนี้นำน้ำมันหอมระเหยจากมะนาวและเลมอนหยดลงน้ำเปล่ามาทำการพร้อมวัดค่า pHเริ่มต้น และบันทึกผลต่อจากนั้นนำไปตั้งทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ และทำการตรวจสอบอัตราการเกิดยุงโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ทุกวันพร้อมกับตรวจสอบค่า pH ทุกวันและทำแบบนี้ทั้งหมดอีก 4 ถังโดยถังโดยแต่ละถังใส่ปริมาณน้ำมันหอมระเหยจากมะนาว 1,2,3 และ 4ลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลำดับ พร้อมบันทึกผล ในการทดลองตอนที่ 2 การเปรียบเทียบอัตราส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากมะนาวหรือเลมอนในการผลิตสบู่มะนาวทำ ทำสบู่ 4 สูตรโดยแต่ละสูตรใช้ส่วนผสมของกลีเซอรีน100 กรัม และน้ำมันหอมระเหย 1,2,3 และ 4 ลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลำดับโดยจะละลายสบู่แต่ละสูตร สูตรละ 1 ก้อน ในน้ำปริมาตร 1 ลิตร และนำทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ ในระบบปิดที่มียุงอยู่จำนวน 20 ตัว แล้วตรวจสอบอัตราการเกิดยุงโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ทุกวันพร้อมทั้งวัดค่า pH ทุกวัน และบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง และ ในการทดลองตอนที่ 3 การศึกษาประสิทธิภาพในการช่วยลดอัตราการเกิดยุงในแหล่งน้ำทิ้งจากสบู่มะนาวโดยนำสบู่มะนาวสูตรที่ดีที่สุดจากตอนที่ 2 มาทดสอบในแหล่งน้ำทิ้งจำนวน 2 แหล่ง โดยเปรียบเทียบระหว่างมีน้ำมันหอมระเหย กับไม่มีน้ำมันหอมระเหยพร้อมทั้งตรวจสอบหาค่า pHแล้วบันทึกผลหลังจากนั้นนำทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ในระบบปิดที่มียุงอยู่จำนวน 20 ตัว แล้วตรวจสอบอัตราการเกิดยุงโดยใช้ กล้องจุลทรรศน์ทุกวัน พร้อมทั้งวัดค่า pH ทุกวัน และบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง

ผลการทดลอง(รอผลการดำเนินการ)

นางสาวชลธิชา นิละปะ