กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบเนื้อไม้พืชสกุลมะเดื่อ สกุลย่อยม้ากระทืบโรง วงศ์มะเดื่อ ในประเทศไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลวิช ปลายเนิน, ณัชชนา แก้วจำนงค์, พิมพ์ภัทรา เล่ห์มงคลไชย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ม้ากระทืบโรง (Ficus pubigera) เป็นพืชในสกุล Ficus สกุลย่อย Synoecia วงศ์มะเดื่อ (Moraceae) พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย มีการนำส่วนเถามาใช้ทำยาสมุนไพร ซึ่งในการทำยาสมุนไพร การใช้พืชให้ถูกชนิดเป็นข้อควรระวังที่สำคัญ แต่ในขณะเดียวกัน ส่วนเถาที่นำมาใช้ทำยาสมุนไพรของพืชชนิดนี้กับพืชชนิดอื่นในสกุลย่อยเดียวกันมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ใกล้เคียงกัน โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของพืชในสกุล Ficus สกุลย่อย Synoecia ที่พบในประเทศไทย 7 ชนิด โดยศึกษาข้อมูลทางกายวิภาคศาสตร์เนื้อไม้จากภาคตัดตามขวาง (transection) ภาคตัดตามแนวรัศมี (radial section) และภาคตัดขนานเส้นสัมผัส (tangential section) เพื่อสร้างรูปวิธานในการจัดจำแนกชนิด และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ระบุชนิดของม้ากระทืบโรงที่เป็นยาดิบที่วางขายในท้องตลาดต่อไป