การกระจายตัวของแบคทีเรียที่มียีนดื้อยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สินีนาฏ ขำสุข, สุขจิต ไชยวงศ์, ณัฐชยาพร หาญธำรงวิทย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพงศ์ อินทระ, สุภานันท์ สุจริต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการกระจายตัวของแบคทีเรียนที่มียีนดื้อยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แล้วรวบรวมข้อมูล หลังจากนั้น นำช้อมูลที่ได้มาศึกษาแพทเทิร์นการกระจายตัวและจัดนำเสนอในรูปแบบของแผนที่และเว็บไซต์สาธารณะ ซึ่งข้อมูลนี้สามารถช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สะดวกต่อการจ่ายยา และอาจให้นักวิจัยอื่น ๆ ได้นำเข้ามูลไปใช้ในการศึกษาต่อไป