กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของใบพืชสกุล Erycibe Roxb. วงศ์ผักบุ้ง (Convolvulaceae) บางชนิดในประเทศไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลอยภัสสร ถิรจิตโต, เบญญาวัธน์ ก้องนาวา, อชิรญา มานิตกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ, ปวีณา ไตรเพิ่ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันในประเทศไทยมีการค้นพบและรายงานพืชสกุล Erycibe Roxb. วงศ์ผักบุ้ง (Convolvulaceae) ทั้งหมด 11 ชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่คล้ายคลึงกันอย่างมาก อีกทั้งโครงสร้างสำคัญที่ใช้ในการระบุชนิด เช่น ดอกและผล ไม่สามารถพบได้ในทุกฤดูกาล และอาจไม่พบเมื่อออกสำรวจในภาคสนาม ทำให้สร้างความลำบากและความไม่ชัดเจนในระบุชนิดของพืชให้ถูกต้อง ในทางกลับกัน ใบเป็นโครงสร้างที่สามารถพบได้ง่ายและสะดวกแก่การศึกษา ในโครงงานนี้จึงต้องการศึกษากายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของใบของพืชบางชนิดในสกุลนี้ที่มีตัวอย่าง ได้แก่ E. albida Prain, E. citriniflora Griff., E. cochinchinensis Gagnep., E. coriacea Wall., E. elliptilimba, E. expansa Wall. ex G. Don, E. griffithii C. B. Clarke, E. stapfiana Prain และ E. subspicata Wall. ex G. Don โดยการตัดตามขวางด้วยกรรมวิธีพาราฟิน และการลอกผิวใบเพื่อศึกษาเนื้อเยื่อชั้นผิว ศึกษาใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง เพื่อวิเคราะห์หาลักษณะที่เหมาะสมในการจัดจำแนกและนำมาสร้างรูปวิธาน (Dichotomous Key) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาด้านอนุกรมวิธานและการจำแนกพืชสกุลนี้ในประเทศไทยต่อไป