เครื่องออกกำลังกายบริหารข้อเข่าและข้อสะโพก ขณะนอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นพรัตน์ โอวาทจรูญจิตต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้ป่วยติดเตียงจำเป็นต้องออกกำลังกายบริหารข้อต่างๆ เพื่อป้องกันอาการข้อติดและลดความเจ็บปวดตามอวัยวะที่เกิดปัญหาให้น้อยลง ซึ่งนักกายภาพบำบัดจะเป็นคนดูแลผู้ป่วยหรือให้คำปรึกษากับครอบครัวผู้ป่วยเกี่ยวกับการทำกายภาพบำบัด แต่เนื่องด้วยจำนวนนักกายภาพบำบัดที่มีอยู่น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วยติดเตียง ประกอบกับคนในครอบครัวไม่มีเวลาให้กับผู้ป่วย จึงเป็นเหตุให้ผู้ป่วยได้รับการออกกำลังกายไม่เท่าที่ควร ดังนั้น ผู้จัดทำโครงงานจึงสนใจที่จะสร้างเครื่องออกกำลังกายบริหาร ข้อเข่า และข้อสะโพก ขณะนอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ให้ผู้ป่วยติดเตียงสามารถบริหารข้อเข่า และข้อสะโพก ได้ด้วยตัวเอง โดยมีวิธีการทดลองทั้งหมด 5 การทดลอง ดังนี้ ตอนที่ 1 การประดิษฐ์เครื่องออกกำลังกายบริหาร ข้อเข่า และข้อสะโพก ขณะนอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ,ตอนที่ 2 การศึกษามุมภายในการงอข้อเข่า และข้อสะโพก เมื่อความยาวขาและตำแหน่งล้อแตกต่างกัน ,ตอนที่ 3 การศึกษาอัตราการเต้นของชีพจรก่อนและหลังใช้ เครื่องออกกำลังกาย เมื่อจำนวนครั้งในการออกกำลังกายแต่ละรอบแตกต่างกัน ,ตอนที่ 4 การศึกษาขนาดมุมในการงอของข้อเข่า และข้อสะโพก ของผู้ป่วยติดเตียงก่อนและหลังใช้ เครื่องออกกำลังกายเมื่อใช้เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และตอนที่ 5 การศึกษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาหลังใช้ เครื่องออกกำลังกาย เมื่อใช้เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เพื่อให้ได้เครื่องออกกำลังกายที่ ผู้ป่วยสามารถทำการบริหารข้อเข่าและข้อสะโพก ได้ด้วยตัวเองอย่างถูกต้องและปลอดภัย