เส้นใยแก้วผสมน้ํายางพาราโดยเสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยจากกาบมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชณิชา สินทรา, ภัชรธิดา พัชราชีวิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มุกดา หอมมาลี, หัฏฐกร แก้วขอนแก่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของเส้นใยแก้วผสมน้ำยางพาราและเส้นใยจากกาบมะพร้าว ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติเชิงกล ประกอบด้วย อัตราส่วนเส้นใยแก้วต่อเส้นใยจากกาบมะพร้าว และทดสอบคุณสมบัติเชิงกลประกอบด้วยการทดสอบความต้านทานต่อการดึงยืดและการทดสอบความต้านทานต่อการโค้งงอ