เส้นใยแก้วผสมน้ํายางพาราโดยเสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยจากกาบมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชณิชา สินทรา, ภัชรธิดา พัชราชีวิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มุกดา หอมมาลี, หัฏฐกร แก้วขอนแก่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาวัสดุที่มาใช้ทดแทนทรัพยากรทางธรรมชาติและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายคือ "เส้นใยแก้ว" ผลิตภัณฑ์เส้นใยแก้วนิยมนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้เพราะเส้นใยแก้วเป็นวัสดุที่ให้ความแข็งแรง ความเหนียว และความคงรูปสูง ไม่ดูดความชื้น รวมทั้งมีอายุการใช้งานที่ยาวนานต่อมาได้มีการปรับปรุงให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากเส้นใยธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นวัสดุที่มาผสมในพลาสติกเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพอย่างเช่น เส้นใยจากสับปะรด ไม้ ปอกระเจา ป่าน ฯลฯ รวมทั้งมีการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คือน้ำยางพาราเข้ามาเป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของพลาสติกให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การนำเอากาบมะพร้าวมาใช้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะลดวัสดุเหลือทิ้งจากมะพร้าว โดยการนำเส้นใยจากกาบมะพร้าวมาเป็นวัสดุเสริมความแข็งแรงของเส้นใยแก้ว จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจพัฒนาเส้นใยแก้วผสมน้ำยางพาราโดยเสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยจากกาบมะพร้าว ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติเชิงกลประกอบด้วย อัตราส่วนเส้นใยแก้วต่อเส้นใยจากกาบมะพร้าว และทดสอบคุณสมบัติเชิงกลประกอบด้วยการทดสอบความต้านทานต่อการดึงยืดและการทดสอบความต้านทานต่อการโค้งงอ เพื่อเป็นการลดวัสดุเหลือใช้จากมะพร้าว และเส้นใยจากกาบมะพร้าวสามารถเสริมความแข็งแรงของเส้นใยแก้วผสมน้ำยางพาราและมีประสิทธิภาพในการในการใช้งานเทียบเท่ากับเส้นใยแก้ว ตลอดจนลดขยะและมลพิษให้กับสภาพแวดล้อม