เส้นใยปิดแผลจากยูจีนอลในน้ำมันหอมระเหยจากใบพลูเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ที่ก่อให้เกิดการอักเสบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภสิทธิ์ เอี่ยมสะอาด, จักรกฤษ เดชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดยูจีนอลในน้ำมันหอมระเหยจากใบพลูและขึ้นรูปเส้นใยปิดแผลของน้ำมันหอมระเหยและทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้ง Staphylococcus aureus ด้วยเส้นใยปิดแผลที่มียูจีนอลจากใบพลูโดยทำการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบพลูโดยการกลั่นด้วยไอน้ำและน้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้นำมาขึ้นรูปด้วยเครื่อง Electrospinning ผลการทดลองพบว่าสามารถสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบพลูได้โดยปริมาณน้ำมันหอมระเหยที่ได้คิดเป็นร้อยละ 6 และเมื่อนำมาศึกษาเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการขึ้นรูปเส้นใยด้วยเครื่อง Electrospinning สภาวะที่เหมาะสมคือ ระยะห่างระหว่างปลายเข็มกับแผ่นรองรับเส้นใย 15 เซนติเมตร อัตราการไหล 1.5 มิลิลิตรต่อชั่วโมงเซนติเมตร ความต่างศักย์ไฟฟ้า 18 กิโลโวลต์ สารละลายโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ 5% w/v แล้วนำน้ำมันหอมระเหยใบพลูผสมลงไปให้มีความเข้มข้นเป็น 7% v/v โดยเส้นใยที่ได้มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง Staphylococcus aureus โดยมีเคลียร์โซนเท่ากับ 8.37mm จึงสรุปได้ว่าน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากใบพลูและนำมาเป็นส่วนผสมในการขึ้นรูปเส้นใยปิดแผลและเส้นใยปิดแผลที่ได้มีประสิทธิ์ภาพในการยับยั้ง Staphylococcus aureus ที่ก่อให้เกิดการอักเสบได้