การศึกษาประสิทธิภาพของเปลือกไข่ไก่ในการเสริมปูนซีมเนต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ว​รินทร ซื่อตรง, ปัณชญา จันทร์ตรี, ปัญญารัตน์ คำนึงกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชพงษ์พัฒน์ คันธวิวรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาปริมาณของเปลือกไข่ที่จะใช้ในการเสริมปูนซีเมนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทดเเทนทรายจากธรรมชาติ 100% หรือ ลดการใช้ทรายจากธรรมชาติ หรือการนำทรายเเละเปลือกไข่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่สิ้นเปลือง รวมถึงศึกษาเรื่องการใช้ปูนซีเมนต์ให้ได้ปริมาณน้อยที่สุดเพื่อประหยัดงบประมาณ