เปรียบเทียบถ่านจากธูปฤๅษีและถ่านจากกะลามะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัครพร จริงจิตร, อมลปัญญา เพชรสุทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นานทรี หุ้นเหี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันมีการขาดแคลนเชื้อเพลิงและพลังงานพวกเราจึงใช้พลังงานจากถ่านซึ่งเนื่องจากถ่านมีต้นทุนที่สูงพวกเราจึงทำถ่านจากธูปฤๅษีซึ่งมีมากและต้องทำลายพวกเราจึงนำต้นธูปฤๅษีมาทำให้ประโยชน์สูงสุด