การใช้ประโยชน์จากฟางข้าวในชุมชนเพื่อลดการเผาทำลายด้วยการพัฒนาปลอกกระดาษสวมแก้วชนิดฝังเมล็ดพันธุ์พืชที่เสริมสร้างจิตสำนึกของคนในชุมชน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวีณ์กร เปลี่ยนศักดิ์, กัลยณัฐ ขวนขวายทรัพย์, ณัฐเมธี ชุ้นสามพราน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในทุกปีชุมชนลาดหลุมแก้วจะมีของเหลือทิ้งทางการเกษตรอย่าง ฟางข้าว ซึ่งสามารถพบได้เป็นปริมาณมาก ทำให้ชาวนาเลือกวิธีการเผาทำลายในการกำจัดเพื่อเตรียมพื้นที่ในการปลูกรอบต่อไปให้เร็วที่สุด แต่ฟางข้าวมีองค์ประกอบเซลลูโลสสูงถึง 33 เปอร์เซ็นต์ ประกอบกับกระบวนการสกัดเซลลูโลสออกจากฟางข้าวนั้นทำได้ง่าย ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลอกกระดาษสวมแก้วฝังเมล็ดพันธุ์พืชจากฟางข้าวร่วมกับกากกาแฟ(CuSS) โดยนำฟางข้าวมาต้มเยื่อเพื่อแยกเซลลูโลสจากนั้นจึงนำไปผสมกับแป้งมันสำปะหลังในอัตราส่วนต่าง ๆ แล้วนำไปขึ้นรูปบนตะแกรง เมื่อชิ้นงานตากแดดจนแห้งสังเกตชิ้นงานที่ขึ้นรูปได้ และนำไปทดลองหาสูตรปริมาณกากกาแฟที่ต้องใช้พร้อมใส่เมล็ดผักลงไป จึงจะได้นวัตกรรม CuSS จากนั้นนำไปทดสอบการปลูกต้นไม้เปรียบเทียบกับการปลูกแบบหว่านเมล็ดในกระถางดินเผา และสำรวจระดับความพึงพอใจต่อไป เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าให้กับฟางข้าวนำไปสู่การลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการเผาทำลาย ตลอดจนส่งเสริมการเพิ่มจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมได้อีกด้วย